منظور از دانلود معروف ترین آهنگ فردی مرکوری ، دانلود آهنگ Bohemian Rhapsody یا راپسودی بوهمی است. این آهنگ ، متعلق به گروه راک انگلیسی Queen است که فردی مرکوری خواننده ی اصلی آن در زمان حیاتش بود. این آهنگ توسط فردی مرکوری سروده شده بود و در آلبوم “شبی در اپرا” قرار دارد.

این آهنگ توسط فردی مرکوری سروده شده بود و در آلبوم “شبی در اپرا” قرار دارد. آهنگ Bohemian Rhapsody 6 دقیقه است که متشکل از چندین بخش بدون کر است؛ یک اینترو (قسمت آغازین)، یک قسمت بالاد (قسمت روایتی داستان)، یک قسمت هارد راک ، یک قسمت کودا و قسمت اپرا.

 

دانلود معروف ترین آهنگ فردی مرکوری

آهنگ Bohemian Rhapsody به مدت ۹ هفته در صدر جدول تک آهنگ های انگلستان قرار گرفت و در سال ۱۳۵۵ شمسی بیش از یک میلیون نسخه فروخت . پس از مرگ فردی مرکوری ، دوباره این آهنگ برای ۵ هفته به صدر جدول تک آهنگ ها رسید. در نهایت این آهنگ ، سومین تک آهنگ پرفروش انگلستان در تمام دوران شد.

دانلود معروف ترین آهنگ فردی مرکوری

بررسی ترانه

در قسمت بالاد یا روایی داستان آهنگ Bohemian Rhapsody ، راوی برای مادرش تعریف میکند که ی نفر را با “شلیک اسلحه به سر” کشته است و “زندگی اش را دور انداخته است”.

در قسمت اپرایی آهنگ ، مفاهیم زیر مطرح میشوند :

Scaramouche: شخصیتی خیالی شبیه به دلقک
fandango: زوج های سرزنده ای که میرقصند و آهنگ میزنند.
Galileo: گالیه (که دیگر نیازی به معرفی ندارد)
Figaro: شخصیت افسانه ای در یک نمایشنامه
Beelzebub: بَعل‌الذُباب ، یکی از شاهزادگان جهنم و فرمانده شیاطین

 

دانلود